Marka Ürün Kodu :

Şirket Tanıtımı - Vizyon - Misyon - KVKK

1978 yılında conta imalatına başlayan Royal Conta kısa bir süre sonra Otoyol-Iveco ve Tofaş’a ve daha sonra da Renault,
Ford – Otosan, Karsan’a ve bunlara bağlı servis firmalarına hizmet vermeye başlamıştır.

Şu an bu firmalara ilaveten Çelik Motor, Türk Traktör, Hema, Alarko, Tülomsaş Lokomotif Fabrikaları, TSK’nında conta ihtiyacını karşılamaktadır.  Yapılan denetimler sonucu “A” sınıfı tedarikçi olmanın yanı sıra ürünlerinin kontrole tabi tutulmadan montaj hattında kullanılma iznine sahiptir. TS 16949 Kalite Belgesine ilaven ISO 14001 Çeve Yönetim Sistemi Belgesine da sahiptir. 

Kaliteli ürün sunmanın ilk şartının kaliteli hammadde kullanmak olduğu ilkesinden yola çıkan Royal Conta, kauçuklu mantar ve her türlü kompozit malzeme imalatını kendi bünyesinde gerçekleştirmiş, böylece kaliteli hammaddenin yanı sıra iş ortaklarına fiyat avantajı da sağlamıştır.Gelişen teknoloji doğrultusunda  contalarda da değişiklikler olmuş, bu değişikliği ülkemizde ilk takip eden ROYAL CONTA, 2002 yılından beri çok katlı çelik (MLS) silindir kapak contası imalatına başlayarak öncülüğünü devam ettirmiştir.

Şu an metal contaların yanı sıra metal-elastomer conta imalatınıda bünyesinde yapmaktadır. Bugün gerek conta olarak ve gerekse hammadde olarak sadece ülkemize değil tüm dünyaya hizmet vermektedir.

ROYAL CONTA %100 TÜRK SERMAYELİ BİR ŞİRKETTİR.

Vizyonumuz :
    Royal Conta markasını iç pazarda bir numara yapmak, Royal Conta ismini global bir marka haline getirmektir.

Misyonumuz :
   
Royal Conta marka itibarını artırmak ve yüksek performanslı ürün üretmektir.


ROYAL CONTA SAN. VE TİC. A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

Royal Conta San. Ve Tic. A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU
KVKK uyarınca, Royal Conta San. ve Tic. A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilmekte, saklanmakta, güncellenmekte, mevzuatın izin verdiği, işin/işlemin/hizmetin ifasını gerektirdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilmekte/devredilebilmekte, sınıflandırılabilmekte ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.
Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi
Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, bayi ve çalışan performansının ölçümlenmesi ve ürün ve hizmet satım süreçlerinin planlanması amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.
Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YERLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirket Merkezimiz ve Fabrikamız giriş-çıkış kayıt defterleri, elektronik araçlarla tutulan kayıtlar ve diğer iletişim kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Saygılarımızla,
Royal Conta San. ve Tic. A.Ş.